Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu

Jaki jest rozwój płodu i stan Twojego dziecka z wadą MMC – leczenie po urodzeniu

Do 1997 roku jedynym sposobem leczenia było poporodowe zamknięcie przepukliny. Rodzicom przyszłego dziecka z MMC pozostawała w czasie ciąży jedynie bierna obserwacja postępującej degradacji układu nerwowego i utraty ruchomości kończyn dolnych

 

Rezultaty operacji postnatalnej pozostają jednak niesatysfakcjonujące, związane są bowiem z wewnątrzmacicznym rozwojem malformacji Chiari II w postaci rozwoju płodowej wentrikulomegalii (wodogłowia), postępującego wgłobienia tyłomózgowia oraz utraty motoryki kończyn dolnych a także dysfunkcją pęcherza moczowego i jelit.

 Dodatkowo postnatalna interwencja wymaga szybkiego zamknięcia MMC do 24 godzin po porodzie oraz w 80% wykonania endoskopowej wentrikulotomii komory trzeciej lub znacznie częściej implantacji po urodzeniu zastawki komorowo-otrzewnowej, która odprowadza nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego z komór mózgu do jamy dziecka.

Inplantacja zastawki komorowej wiąże się z licznymi powikłaniami pod postacią niedrożności lub infekcji układu drenującego. Liczba wtórnych zabiegów neurochirurgicznych takich jak: wymiana zastawki, laminectomia oraz dekompresja tylnego dołu czaszki przekłada się w dalszym rozwoju na rozwój intelektualny dziecka, obniżoną wartość IQ, ubytki werbalne, sensomotoryczne, zdolność samodzielnej egzystencji oraz obniżenie jakości życia pacjenta oraz jego rodziny.

 

Ryc. 4 Pourodzeniowa operacja zamknięcia rozległej MMC. a/stan pourodzeniowy  b/ operacja c/ efekt końcowy  (operator dr A. Pastuszka)